Regulamin Programu Lojalnościowego

1. Wprowadzenie

 1. Poniższy dokument, nazywany dalej "Regulaminem Programu" stanowi zbiór zasad, jakim podlega promocja Program Lojalnościowy BogiGolf (zwany dalej "Programem Lojalnościowym" lub "Programem"). Ponadto systematyzuje on sposób przyznawania Punktów Promocyjnych ("Punkty Promocyjne" lub "Punkty"), procedury zamiany ich na rabaty.
 2. Organizatorem i podmiotem zarządzającym Programem Lojalnościowym są Michał Bajerski i Bogusław Bajerski, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą BogiGolf Spółka Cywilna Michał Bajerski, Bogusław Bajerski z siedzibą na ul. Żwirowej 2, 43-512 Kaniów, NIP: 6521722874 ("Organizator").
 3. Program umożliwia zamianę gromadzonych na Koncie Użytkownika Punktów Promocyjnych na zniżki przy dokonywaniu zakupów ("Rabaty") wg zasad określonych dalej w Regulaminie Programu.

2. Produkty objęte Programem

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 6 poniżej, Programem Lojalnościowym objęte są wyłącznie produkty znajdujące się w elektronicznej ofercie sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.bogigolf.com.pl ("Sklep") oraz posiadające przypisaną im liczbę Punktów Promocyjnych. Przyjmuje się zasadę, że każdą złotówkę ceny przyznawane są 4 (cztery) Punkty, chyba że z uwagi na szczególne zasady, np. promocji, przyznawana jest inna liczba Punktów.
 2. Każdorazowo, z uwzględnieniem zasad wskazanych w pkt. 1 powyżej, informacja o ilości przypisanych Punktów Promocyjnych znajduje się w indywidualnych opisach produktów w Sklepie (pozycja "Punkty: " w opisie produktu / karcie produktu)
 3. Brak informacji o Punktach Promocyjnych lub ich ilość równa zero, oznacza, że dany produkt nie jest objęty Programem.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian produktów objętych Programem, zmiany wysokości przyznawanych za nie Punktów oraz dodawania nowych produktów do Programu.
 5. Zmiany dokonywane będą nie częściej niż raz na miesiąc, pierwszego dnia danego miesiąca.
 6. Przyznawanie Punktów ograniczone jest wyłącznie do zakupu tych produktów objętych Programem, które zostały zrealizowane:
  a) po cenach zakupu widocznych na kartach produktów,
  b) tylko za pośrednictwem sklepu internetowego (poprzez konto klienta).

3. Uczestnicy Programu

 1. Uczestnikiem Programu może być dowolna osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada conajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkuje terytorium Polski, dokonała uprzednio rejestracji konta klienta ("Konto", "Konto Uczestnika" lub "Konto Użytkownika") w sklepie internetowym bogigolf.com.pl ("Sklep"), a następnie dokonała zakupów produktów objętych Programem.
 2. Z uczestnictwa w Programie wyłączone są wszelkiego rodzaju podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
 3. Jeden Uczestnik może posiadać kilka Kont w Sklepie, jednakże Punkty zgromadzone na odrębnych Kontach nie podlegają łączeniu ani przekazywaniu pomiędzy Kontami.
 4. Uczestnik ma wgląd do swojego Konta oraz ilości zgromadzonych na nim Punktów poprzez zalogowanie się w Sklepie.
 5. Komunikacja Organizatora z Uczestnikiem odbywać się może za pośrednictwem podanego przy rejestracji Konta adresu korespondencyjnego, poczty elektronicznej lub telefonicznie.

4. Przyznawanie Punktów za zakupy w Sklepie

 1. Po dokonaniu zakupu produktów objętych Programem, w imieniu Uczestnika automatycznie wysyłana jest do Organizatora w formie elektronicznej prośba o przyznanie należnych Punktów Promocyjnych.
 2. Punkty przydzielane są w okresie od 15 do 30 dni po zrealizowaniu danego zamówienia, przy czym za moment realizacji uważa się moment wydania rzeczy.
 3. Punkty Promocyjne są zapisywane na Koncie Uczestnika.
 4. Przy zrealizowaniu zamówienia w całości lub ze zmianami Organizator zastrzega sobie prawo do proporcjonalnej do wartości zamówienia zmiany ilości przyznawanych Punktów.
 5. Zwroty produktów oraz wszelkie inne zmiany wartości zamówień dokonywane na podstawie Regulaminu Sklepu, innych przepisów Prawa lub indywidualnych ustaleń uprawniają Organizatora do proporcjonalnej zmiany przyznanych Punktów Promocyjnych. O dokonaniu zmiany Uczestnik jest powiadamiany w terminie do 7 dni od daty jej dokonania.
 6. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacji ("Reklamacja") do Organizatora, jeżeli uważa, że przyznane, zmienione bądź odebrane Punkty zostały naliczone nieprawidłowo.
 7. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Poczty na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres: program@bogigolf.com.pl
 8. W Reklamacji zawrzeć należy: dane Uczestnika, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja, ilość przyznanych, zmienionych bądź odebranych Punktów, informację, jakiej ilości Punktów domaga się Uczestnik.
 9. Organizator rozpatruje Reklamacje w terminie do 7 dni od ich złożenia.

5. Przyznawanie Punktów za Komentarze

 1. Oprogramowanie Sklepu umożliwia wyrażanie opinii o produktach w postaci recenzji ("Treść Komentarza") połączonej z oceną w skali od 1 (najgorsza) do 5 (najlepsza). Opinie te zwane są dalej "Komentarzami".
 2. Dla dodania Komentarza konieczne jest podanie Treści Komentarza, nazwy autora (w polu Twoje Imię), dokonanie oceny produktu, oraz wskazanie adresu email.
 3. Podany adres email nie jest wyświetlany w Sklepie ani udostępniany w innej formie, a służy jedynie weryfikacji, powiązaniu autora Komentarza z Uczestnikiem Promocji a w rezultacie przydzieleniu odpowiedniej ilości Punktów.
 4. Dodanie komentarza oraz podanie prawidłowego, znajdującego swój identyczny odpowiednik w jednym z istniejących Kont w Sklepie ("Dodanie komentarza") oznacza, że autor chce wziąż udział w Programie Lojalnościowym oraz zna i akceptuje Regulamin Programu.
 5. Podanie nieprawidłowego adresu email, nie podanie go wcale lub podanie adresu, który nie znajduje swojego identycznego odpowiednika w żadnym z istniejących Kont w Sklepie oznacza, że jego autor nie chce brać udziału w Programie Lojalnościowym.
 6. Po Dodaniu Komentarza w imieniu Uczestnika automatycznie wysyłana jest do Organizatora w formie elektronicznej prośba o przyznanie należnych Punktów Promocyjnych.
 7. Punkty przyznawane są po dokonaniu pozytywnej weryfikacji Komentarza przez Organizatora.
 8. Weryfikacji podlegają: adres email pod kątem poprawności i jego zgodności z istniejącymi w bazie Sklepu Kontami Użytkowników, Treść Komentarzy pod kątem merytorycznym.
 9. Adres email podawany przy Dodaniu Komentarza musi być podany w poprawnym formacie (nazwa_użytkownika@adres_serwera) oraz identyczny z jednym z istniejących w bazie Sklepu adresów przypisanych do Kont. Pozytywna weryfikacja adresu email oznacza możliwość jednoznacznego przypisania autora Komentarza do jednego z istniejących Kont Użytkowników na podstawie powyższych kryteriów.
 10. Weryfikacja Treści Komentarza polega na: sprawdzeniu, czy Treść Komentarza zawiera minimum 50 znaków (pomijając spacje i znaki przestankowe), subiektywnym określeniu przez Organizatora bądź osoby przez niego upoważnione, czy dany Komentarz posiada wystarczającą wartość merytoryczną (m.in. czy jest zrozumiały, odnosi się do ocenianego produktu, określa dostatecznie wyraźnie jego cechy itp.) oraz czy nie nosi cech mogących świadczyć o dodaniu go w celu wyłudzenia Punktów Promocyjnych. Pozytywna weryfikacja Treści Komentarza oznacza spełnienie łącznie wszystkich powyższych wymagań.
 11. Weryfikacji nie podlega nacechowanie indywidualnej opinii autora (pozytywne, negatywne lub neutralne) przedstawione w Treści Komentarza ani ocena dokonana w ramach Komentarza.
 12. W przypadku negatywnej weryfikacji adresu email bądź Treści Komentarza Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznawania Punktów Promocyjnych, o czym informuje autora Komentarza emailem na podany adres. Podanie niepoprawnego lub niedziałającego adresu email uniemożliwia Organizatorowi poinformowanie autora o procedurze przyznawania Punktów.
 13. W okresie od 10.03.2012 do 30.06.2012 za jeden pozytywnie zweryfikowany Komentarz jego autor otrzymuje 400 Punktów Promocyjnych przypisywanych następnie do jego Konta Użytkownika.
 14. Od 1.07.2012 do zakończenia Programu za jeden pozytywnie zweryfikowany Komentarz jego autor otrzymuje 100 Punktów Promocyjnych przypisywanych następnie do jego Konta Użytkownika.
 15. Uczestnik może w okresie jednego miesiąca dodać dowolną liczbę Komentarzy do weryfikacji. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do ograniczenia liczby Komentarzy, za które przyznane zostaną Punkty Promocyjne do 10 na miesiąc na jednego Użytkownika (liczone na podstawie daty Dodania Komentarza, od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca).
 16. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia Reklamacji do Organizatora, jeżeli uważa, że przyznana została mu nieprawidłowa ilość Punktów, niepoprawnie zweryfikowano jego adres email lub Treść Komentarza lub z innego powodu, który Uczestnik uznaje za zasadny w świetle postanowień Regulaminu Programu.
 17. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Poczty na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres: program@bogigolf.com.pl
 18. W Reklamacji zawrzeć należy: nazwę autora oraz email podane podczas dodawania Komentarza, informację o powodzie Reklamacji oraz ilości Punktów jakiej domaga się Uczestnik.
 19. Organizator rozpatruje Reklamacje w terminie do 7 dni od ich złożenia.

6. Przyznawanie Punktów za Historyczne Zakupy

 1. Zakupy dokonane w Sklepie BogiGolf w okresie od początku 2009 roku do 10.03.2012 noszą nazwę "Historycznych Zakupów".
 2. Historyczne Zakupy obejmują zamówienia składane w przeszłości poprzez stronę internetową, mailem, telefonicznie lub przez serwis Allegro.pl.
 3. Uczestnik zgłasza do Organizatora prośbę o przeliczenie Historycznych Zakupów na Punkty Promocyjne poprzez wysłanie emaila na adres program@bogigolf.com.pl, równocześnie oświadczając, że zna i akceptuje Regulamin Programu.
 4. Prośba powinna być wysłana z adresu email, na którym zarejestrowane jest jedno z Kont Użytkowników w Sklepie oraz zawierać informacje: Imię, Nazwisko, adres i telefon składającego prośbę oraz formułę "Proszę o przeliczenie moich Historycznych Zakupów na Punkty Promocyjne wg Regulaminu Programu Lojalnościowego".
 5. Organizator sprawdza w posiadanych zasobach wartość Historycznych Zakupów składającego prośbę, weryfikując przy tym jego dane personalne i adres email. W przypadku braku adresu email w bazie Sklepu, weryfikację umożliwia jedynie numer telefonu.
 6. W przypadku braku możliwości jednoznacznej weryfikacji na podstawie zasobów Organizatora, składający prośbę jest proszony o przedstawienie dowodów dokonania Historycznych Zakupów, którymi mogą być: paragon fiskalny lub rachunek wystawiony przez Organizatora.
 7. Po zweryfikowaniu danych Uczestnikowi zostaje przypisana do Konta odpowiednia ilość Punktów, wg wzoru: liczba Punktów = łączna wartość w PLN zakupów w latach 2009-2010 (1PLN = 1 Punkt Promocyjny itd.) i/lub liczba Punktów = 2x łączna wartość w PLN zakupów w roku 2011 (1 PLN = 2 Punkty Promocyjne) i/lub liczba Punktów = 3x łączna wartość w PLN zakupów w okresie 1.01.2012 - 10.03.2012 jeśli prośba została przesłana do Organizatora po 1.05.2012 (1 PLN = 3 Punkty Promocyjne) lub liczba Punktów = 4x łączna wartość w PLN zakupów w okresie 1.01.2012 - 10.03.2012 jeśli prośba została przesłana do Organizatora przed 1.05.2012 (1 PLN = 4 Punkty Promocyjne).
 8. Organizator rozpatruje prośby w terminie do 7 dni od daty ich przesłania. Do wartości zakupów nie są wliczane opłaty za koszty przesyłki, pakowania itp.
 9. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia Reklamacji do Organizatora, jeżeli uważa, że przyznana została mu nieprawidłowa ilość Punktów, niepoprawnie zweryfikowano jego dane lub z innego powodu, który Uczestnik uznaje za zasadny w świetle postanowień Regulaminu Programu.
 10. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Poczty na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres: program@bogigolf.com.pl
 11. W Reklamacji zawrzeć należy: dane, adres, telefon i email Uczestnika, informację o powodzie Reklamacji oraz ilości Punktów jakiej domaga się Uczestnik. W przypadku Reklamacji dotyczącej ilości przyznawanych Punktów Uczestnik powinien dostarczyć dowody zakupu, potwierdzające wysokość Historycznych Zakupów.
 12. Organizator rozpatruje Reklamacje w terminie do 7 dni od ich złożenia.

7. Wymiana Punktów na Rabaty

 1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być zamienione na Rabaty wyłącznie przy użyciu oprogramowania Sklepu BogiGolf. Nie dopuszcza się zamiany Punktów na Bony, Kody Promocyjne, darmowe produkty, ani żadne inne formy promocji.
 2. W celu zamiany Punktów na Rabat Uczestnik musi zalogować się w Sklepie i dokonując zakupów podać, ile z posiadanych Punktów chce przeznaczyć na Rabat. Dokonując zakupów przy wykorzystaniu Punktów Promocyjnych Uczestnik oświadcza równocześnie, że zna i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Cena w Punktach jest podana w opisie każdego produktu objętego Programem Lojalnościowym.
 4. Na Rabat można przeznaczyć dowolną liczbę Punktów, aż do wysokości jaką Uczestnik posiada na Koncie.
 5. Naliczenie Rabatu następuje automatycznie i proporcjonalnie do liczby przeznaczonych Punktów w stosunku do ceny produktu w PLN wg wzoru: Rabat = (ilość przeznaczonych na Rabat Punktów / Cena Produktu w Punktach) x Cena produktu w PLN. (objaśnienie i przykład: przeznaczenie 1000 Punktów na zakup produktu o cenie 10,00zł i 1000 Punktów skutkuje przyznaniem Rabatu w wysokości 100%, 1000 Punktów/1000 Punktów, czyli 10,00zł, natomiast przeznaczenie na ten sam produkt 500 Punktów skutkuje przyznaniem Rabatu w wysokości 50%, 500 P/1000 P, czyli 5,00zł). W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu kwota Rabatu obliczana jest na tej samej zasadzie, ale z uwzględnieniem zsumowanej ceny produktów w Punktach Promocyjnych.
 6. Końcowa wartość zamówienia składanego przy wykorzystaniu Punktów Promocyjnych jest obliczana automatycznie, a potwierdzając zamówienie Uczestnik oświadcza, że zgadza się z obliczoną kwotą i wysokością Rabatu.
 7. Raz użyte Punkty są na trwałe odejmowane od Konta Uczestnika.
 8. W przypadku użycia Puntków zgromadzonych na Koncie do opłacenia całości lub części zamówienia, żadne Punkty za zakupione w ramach tego zamówienia produkty nie są dopisywane do Konta Uczestnika.
 9. W przypadku anulowania bądź dokonywania zmian w zamówieniu(ach) objętych Rabatem za Punkty Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Rabatu i/lub ilości użytych Punktów.
 10. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia Reklamacji do Organizatora, jeżeli uważa, że przyznany został mu Rabat w niewłaściwej wysokości, użyto niewłaściwej ilości Punktów Promocyjnych lub z innego powodu, który Uczestnik uznaje za zasadny w świetle postanowień Regulaminu Programu.
 11. Reklamacje należy składać za pośrednictwem Poczty na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres: program@bogigolf.com.pl
 12. W Reklamacji zawrzeć należy: dane Uczestnika, numer zamówienia, informację o powodzie Reklamacji oraz ilości Punktów i/lub wysokości Rabatu, co do której Uczestnik zgłasza Reklamację.
 13. Organizator rozpatruje Reklamacje w terminie do 7 dni od ich złożenia.

8. Wygaśnięcie Punktów oraz Uczestnictwa w Programie

 1. Z Uczestnictwa w Programie Uczestnik może zrezygnować ("Rezygnacja") w dowolnym momencie składając stosowne oświadczenie (pocztą na adres Organizatora lub emailem na program@bogigolf.com.pl) lub usuwając swoje Konto ze Sklepu. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym po otrzymaniu przez Organizatora oświadczenia.
 2. Zebrane Punkty nie wygasają aż do momentu Rezygnacji Uczestnika.
 3. Rezygnacja oznacza zgodę Uczestnika na trwałe i nieodwracalne usunięcie tychże Punktów (w przypadku Rezygnacji bez usuwania Konta) lub trwałe i nieodwracalne usunięcie Punktów oraz wszelkich danych Konta (w przypadku Rezygnacji w wyniku usunięcia Konta).
 4. Usuniętych wraz z Kontem Punktów nie można przypisać do innego Konta, przekazać osobie trzeciej, zamienić na gotówkę, ani żadną inną formę rabatu.
 5. Z ważnych powodów Organizator może wygasić udział Uczestnika w Programie oraz usunąć jego Konto i/lub zebrane na nim Punkty Uczestnika, o czym jest zobowiązany powiadomić Uczestnika pisemnie. Uczestnikowi przysługuje prawo do odwołania się od wypowiedzenia Uczestnictwa w terminie do 14 dni od daty otrzymania wypowiedzenia. Wymagana jest przy tym forma pisemna, z uzasadnieniem odwołania. Odwołania należy przesyłać na adres Organizatora.

9. Zmiana Regulaminu Programu

 1. Organizator może zmienić zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienie, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, lepszego funkcjonowania Programu lub zapobiegania nadużyciom.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie Programu ogłaszane są poprzez przesłanie stosownej informacji na adresy email Uczestników.
 3. Zmianę uważa się za zaakceptowaną, jeśli Uczestnik w terminie do 30 dni od daty jej ogłoszenia nie wypowie Ucezstnictwa w Programie lub przed upływem tego terminu wykona czynność, która wymaga zaakceptowania warunków tego Regulaminu (na przykład dokona zamiany Punktów na Rabat).

10. Czas trwania Programu

 1. Program Lojalnościowy rozpoczyna się z dniem 11.03.2012.
 2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy.
 3. O zawieszeniu lub zakończeniu Programu Uczestnicy są informowaniu poprzez email, w terminie przynajmniej 30 dni przed planowaną datą zawieszenia lub zakończenia Programu.
 4. Podejmując decyzję o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Organizator informuje równocześnie, do kiedy możliwa jest realizacja zgromadzonych na Kontach Uczestników Punktów. Po tej dacie realizacja Punktów nie będzie możliwa.

11. Postanowienia końcowe

 1. Dla wszelkich praw i obowiązków Organizatora i Uczestników właściwe jest prawo polskie.
 2. Zakładając Konto w Sklepie, dokonując zakupów produktów objętych Programem Uczestnik lub wszelkich innych czynności w ramach Uczestnictwa w Programie, opisanych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia Regulaminu Programu oraz Politykę Prywatności.

Sklep Golfowy BogiGolf

BogiGolf.com.pl - sklep dla pasjonatów golfa. Na polskim rynku działamy od 2004 roku, oferując szeroki wybór sprzętu golfowego rozmaitych marek. W naszej ofercie znajdą Państwo m.in.: kompletne zestawy golfowe, wózki, kije golfowe, irony, drivery, woody, puttery, torby, odzież, akcesoria golfowe i piłeczki. Zapraszamy do zakupów online oraz sieci sklepów golfowych w całej Polsce.

Kontakt

Zamówienia online #1: 512-339-383
Zamówienia online #2: 512-325-545
Fitting i kije golfowe: 509-247-368
kontakt@bogigolf.com.pl

Facebook